NIB Software
flits is het door leerkrachten, remedial teachers en logopedisten meest gebruikte leestrainingsprogramma voor het trainen van de directe woordherkenning en vloeiend lezen bij kinderen met ernstige leesproblemen.

NIB Software - Licentievoorwaarden Educatieve Software

Licentievoorwaarden Educatieve Software


Artikel 1 - Begrippenlijst

Afnemer: de school die bij NIB Software een gebruikslicentie afneemt op een software Applicatie, hierna te noemen: Applicatie, die door NIB Software wordt uitgegeven.
Gebruikslicentie: het recht op gebruik van de Applicatie dat door middel van het aangaan van de Overeenkomst wordt verstrekt.
Applicatie: software applicatie van NIB Software.
Overeenkomst: de afspraken tussen NIB Software en Afnemer met betrekking tot de verstrekking van een gebruikslicentie op een door NIB Software uitgegeven Applicatie. De Overeenkomst komt tot stand door een bestelling via de website van NIB Software of anderszins en door de aanvaarding per e-mail van de bestelling door NIB Software
Licentieperiode: de periode waarin de Afnemer recht heeft de Applicatie te gebruiken.

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

Deze licentievoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tussen NIB Software en de Afnemer wordt afgesloten met betrekking tot de afname van door NIB Software ontwikkelde applicaties. De toepasselijke bepalingen van de "Algemene leveringsvoorwaarden NIB Software" zijn naast deze Licentievoorwaardem en als aanvulling op deze Licentievoorwaarden van toepassing. In het geval van strijdigheid tussen deze Licentievoorwaarden en de Algemene voorwaarden, hebben deze Licentievoorwaarden voorrang.

Artikel 3 - Gebruiksrecht en eigendom

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie berusten bij NIB Software. NIB Software verstrekt aan de Afnemer een Licentie tot gebruik van de de Applicatie, tegen betaling van de door NIB Software vastgestelde vergoeding.
3.2 De Afnemer verkrijgt het recht de Applicatie gedurende de duur van de Licentieperiode te gebruiken.
3.3 Het is de Afnemer niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen in de Applicatie aan te brengen of technische maatregelen ter bescherming van de Applicatie te omzeilen, verwijderen of wijzigen.
3.4 Het is de Afnemer niet toegestaan de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder schriftelijke toestemming van NIB Software. 3.5 De Licentie geeft de Afnemer het recht op eerstelijns helpdeskondersteuning alsmede eventuele tussentijdse updates en upgrades van de Applicatie.
3.6 NIB Software zal de Applicatie naar beste inzicht functioneel en inhoudelijk beheren en behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanpassingen aan te brengen in de Applicatie, of deze te vervangen door een gelijksoortige Applicatie.

Artikel 4 - Duur en beëindiging

4.1 De Gebruikslicentie wordt afgesloten voor 12 maanden met stilzwijgende verlenging van telkens een jaar.
4.2 NIB Software heeft het recht de toegang tot de Gebruikslicentie tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen als blijkt dat de Afnemer de Gebruikslicentieentie in strijd met de Algemene voorwaarden of Licentievoorwaarden educatieve software gebruikt.
4.3 Bij wijziging van naam- en adresgegevens is Afnemer verplicht om NIB Software hierover binnen redelijke termijn te informeren.

Artikel 6: Garantie

NIB Software garandeert dat indien het computersysteem van de school voldoet aan de gestelde systeemvereisten zoals bedoeld in artikel 5, de Applicatie gedurende de Licentieperiode functioneert conform de aangegeven specificaties.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 NIB Software is jegens de Afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de Applicatie (storingen aan de server daaronder begrepen). Mocht NIB Software toch op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden ter zake van enige vorm van schade, dan zal zij ten hoogste kunnen worden aangesproken voor het bedrag van de vergoeding van de betreffende Applicatie voor de overeengekomen duur van de Overeenkomst.
7.2 De Afnemer vrijwaart NIB Software ter zake van alle aanspraken van derden wegens zodanige schade, op welke wijze dan ook ontstaan.

Artikel 8 - Vergoeding

De Afnemer betaalt per 12 maanden een overeengekomen vergoeding voor de Gebruikslicentie.

Artikel 9 - Betaling

9.1 Vergoedingen worden gefactureerd vanaf de datum waarop NIB Software toegang geeft tot de applicatie.
9.2 Betaling vindt plaats binnen dertig dagen na dagtekening van de betreffende factuur. Na verloop van deze periode is de Afnemer van rechtswege in verzuim. NIB Software is gerechtigd vanaf het moment dat het verzuim ingaat, wettelijke rente te berekenen aan de Afnemer.
9.3 Bestelling geschiedt op de site van NIB Software.

Artikel 10 - Privacy

NIB Software is voor wat betreft privacy gebonden aan het privacy regelement zoals gepubliceerd in de werkovereenkomst en de privacybijlage. Zie www.nib.nl/verwerkersovereenkomst.html

Artikel 11 - Overige bepalingen

11.1 NIB Software heeft het recht om deze Licentievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de Afnemer.
11.2 Op de Overeenkomst en deze Licentievoorwaarden en mogelijk daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.
11.3 Eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
11.4 Deze Licentievoorwaarden worden aan de Afnemer beschikbaar gesteld bij de bestelling van educatieve software van NIB Software.

december 2018
Terug